Za 2012 rok.

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Sprawozdania z działalności SSR Koła PZW Tychy za lata 2009 - 2012 » Za 2012 rok.

 

Tychy, dnia 13-01-2013r

 

Sprawozdanie z działalności
Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW Tychy
za 2012 rok.


1. Stan osobowy SSR w 2012r - 15 strażników
2. Do zadań SSR należała ochrona następujących wód:
    - Jezioro paprocańskie
    - Stawy hodowlane "ZAWIŚĆ" I, II, III
    - Stawy hodowlane "SUBEL" I, II
    - Staw hodowlany "ŁABĘDZI"
    - Stawy hodowlane "Użytek ekologiczny" - Paprocany - Las
3. w minionym roku przeprowadzono ogółem 189 akcji kontrolnych, z czego:
    - 22 to akcje nocne
    - 13 akcji z Policją
    - 11 akcji ze Strażą Miejską
4. Skontrolowano łącznie 3558 wędkarzy
    - Udzielono 152 pouczenia
    - Dokonano wpisu 9 uwag do rejestrów połowu ryb
5. Ujawniono 43 wykroczenia, z czego:
    - 23 to wykroczenia przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb
    - 20 to wykroczenia przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym
6. Sporządzono 17 zawiadomień o wykroczeniu do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej
    Okręgu Katowice, oraz 23 zawiadomienia skierowane do Rzeczników Dyscyplinarnych Kół,
    z których byli wędkarze popełniający wykroczenia.
7. w trzech przypadkach na miejsce popełnienia wykroczenia zostali wezwani funkcjonariusze
    policji, którzy to po przybyciu przejęli od strażników SSR sprawców popełnionych wykroczeń
    oraz dalsze prowadzenie spraw.
8. Strażnicy Koła w sumie 16-krotnie byli wzywani do składania zeznań w związku z wcześniej
    ujawnionymi wykroczeniami w Sądzie Rejonowym w Tychach, na KMP w Tychach oraz
    u Rzeczników Dyscyplinarnych Kół.

      Najczęściej powtarzającymi się wykroczeniami, za które udzielano pouczeń bądź wpisywano uwagi do rejestru połowu ryb, były źle prowadzone rejestry połowu ryb.
      Najwięcej zawiadomień o wykroczeniach, przeciwko UoRŚl, skierowanych do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW Katowice, było za brak wpisów o złowionych rybach w rejestrze połowu ryb, dokonywanie amatorskiego połowu ryb więcej niż dwoma wędkami oraz za złowione i przetrzymywane w siatkach bądź ukryte niewymiarowe ryby.
      Bezpośrednio do Rzeczników Dyscyplinarnych Kół były kierowane zawiadomienia o wykroczeniach przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb między innymi za brak wpisów o wędkowaniu do rejestru połowu ryb, amatorski połów ryb w strefie ochronnej jeziora, połów ryb w nocy na brzegu wschodnim, nieprawidłowe przetrzymywanie ryb.
      W miesiącach styczniu i lutym na jeziorze paprocańskim oraz na wszystkich stawach hodowlanych, strażnicy SSR wycinali w lodzie otwory kontrolne w celu sprawdzenia stanu natlenienia wody, badania wartości pH oraz zachowania ryb. Pobierano z otworów kontrolnych próbki wody, która to była później badana w RPWiK Tychy w ramach współpracy z tym przedsiębiorstwem.
      W ciągu całego roku 2012 strażnicy brali również udział w licznych pracach na rzecz Koła, takich jak: prace porządkowe, gospodarcze, robienie na jeziorze krześlisk świerkowych dla ryb drapieżnych, odłowy stawów, zarybienia jeziora paprocańskiego i stawów hodowlanych. w ramach współpracy z Okręgiem PZW Katowice brano również udział w zarybieniach pstrągiem potokowym rzeki Biała Przemsza.
      Współpraca z Zarządem Koła, Etatową strażą Rybacką Okręgu Katowice, Komendą Miejską Policji w Tychach, Strażą Miejską w Tychach przebiegała w sposób prawidłowy, zadawalający i niebudzący większych zastrzeżeń, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim służbom oraz życzyć im jak i sobie równie dobrej współpracy w roku bieżącym.
      Na koniec pragnę serdecznie podziękować wędkarzom współpracującym ze SSR, a wszystkim wędkarzom życzyć, aby 2013 rok upłynął im w zgodzie z obowiązującymi przepisami i obfitował w duże ilości złowionych okazów wędkarskich.

 

Komendant SSR Koła Tychy

Sławomir Zbrzeski