Komunikaty

 

Uwaga

Członkowie Koła PZW nr 60 Tychy

 

Zarząd Koła PZW Tychy informuje, że Walne Zgromadzenie

Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła odbędzie się w auli

Zespołu Szkół nr 4 w Tychach Aleja Bielska 100 w dniu 14.11.2021 roku:

- I termin godz. 9.00

- II termin godz. 9.15

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

 3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia, zastępcy i sekretarzy zebrania.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad.

 5.Wybór komisji:- mandatowej - wyborczej – skrutacyjnej - uchwał i wniosków.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania sprawozdawczego koła.

 7. Sprawozdanie z działalności zarządu koła.

8. Sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego koła.

9. Sprawozdanie z działalności sądu koleżeńskiego.

10. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej koła i złożenie wniosku

w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła.

 11. Przerwa.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

13. Wystąpienie zaproszonych gości.

14. Głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia

absolutorium dla ustępującego zarządu koła.

15. Wybory:-ustalenie sposobu głosowania (tajne bądź jawne) -ustalenie składu

liczbowego władz i organów koła-wybór prezesa koła i ogłoszenie wyników –

wystąpienie wybranego prezesa

-wybór władz i organów koła i ogłoszenie wyników-wybór delegatów i ich

zastępców na zjazd okręgowy

16. Informacje organizacyjne.

17. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków koła obowiązku wniesienia

pracy osobistej lub ekwiwalentu za niewykonanie tej pracy.

18. Przedstawienie projektów i zatwierdzenie budżetu oraz planu pracy koła na rok 2022.

19. Przyjęcie wniosku zarządu koła w sprawie odznaki „Senior Wędkarstwa”.

20. Wolne wnioski.

21. Podjęcie uchwał.

22. Zakończenie zebrania.

Wszystkich Członków Koła serdecznie zapraszamy.

(Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW) 


 

 

 

Uwaga wędkarze - egzaminy na kartę wędkarską

 

 Zdawanie egzaminów oraz przyjmowanie składek odbywać się będzie

z zachowaniem zaostrzonych zasad epidemiologiczno-sanitarnych

(ograniczona ilość osób w biurze, maseczki, dezynfekcja rąk,

zachowanie odstępów min. 1,5 m).

                                                                                                               

                                                                                       Zarząd Koła PZW nr 60 Tychy