Komunikaty

 

Uwaga Członkowie

Koła PZW Tychy !

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy

odbędzie się w dniu 13.01.2019 r.

w auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach al. Bielska 100.

I termin – godz. 900

II termin – godz. 915

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW

Koła PZW Tychy – 13.01.2019

 

1. Otwarcie zebrania przez prezesa Koła.

2. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.

- zaproszenie gości i przedstawicieli Koła do stołu prezydialnego.

- uczczenie minutą ciszy zmarłych wędkarzy.

- wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

 3.  Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarzy zebrania.

 4.  Przekazanie prowadzenia zebrania przewodniczącemu.

 5.  Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad:

- poddanie pod głosowanie porządku i regulaminu obrad

6. Wybór komisji: Uchwał i Wniosków oraz Mandatowej

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

8. Odczytanie sprawozdań władz i organów koła za rok 2018:

- prezesa Koła z działalności Zarządu

- przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej       

9.  Przerwa.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Informacje organizacyjne: w tym na temat wysokości

składek, porozumień, rejestracji połowów.

12. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków Koła

obowiązku wniesienia pracy osobistej lub ekwiwalentu

za nie wykonanie tej pracy.

13. Uchwalenie planu pracy Koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.

14.  Zaakceptowanie wniosku Zarządu Koła w sprawie odznaki

„ Senior Wędkarstwa”.

15.  Wolne wnioski.

16.  Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji,

zgłoszonych uchwał i wniosków i ich przegłosowanie.

17.  Zamknięcie zebrania.

 

Uwaga składki-2019

 

1. Składki członkowskie przyjmowane będą w dniu    

    27.12.2018 r. w godz. 1600-1800

2. W styczniu i lutym 2019 składki przyjmowane będą

    w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 1600-1800

3. W marcu i kwietniu 2019 składki przyjmowane będą

    w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 1500-1800

3. Egzaminy na kartę wędkarską odbywają się w każdą

     2 i 4 środę miesiąca w godz. 1700-1800