Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW Tychy

Aktualności - komunikaty » Archiwum » Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW Tychy

 

Uwaga wędkarze !


     Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW Tychy odbędzie się w dniu 15.01.2017r. w auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach al. Bielska 100.
I termin - godz. 9:00
II termin - godz. 9:15

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA PZW TYCHY

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
  3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia, zastępcy i sekretarzy zebrania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad.
  5. Wybór komisji:
      - mandatowej
      - wyborczej
      - skrutacyjnej
      - uchwał i wniosków
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania sprawozdawczego koła.
  7. Sprawozdanie z działalności zarządu koła.
  8. Sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego koła.
  9. Sprawozdanie z działalności sądu koleżeńskiego.
10. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej koła i złożenie wniosku w sprawie
      absolutorium dla ustępującego zarządu koła.
11. Przerwa.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Wystąpienie zaproszonych gości.
14. Głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
      ustępującego zarządu koła.
15. Wybory:
      - ustalenie sposobu głosowania (tajne bądź jawne)
      - ustalenie składu liczbowego władz i organów koła
      - wybór prezesa koła i ogłoszenie wyników
      - wystąpienie wybranego prezesa
      - wybór władz i organów koła i ogłoszenie wyników
      - wybór delegatów i ich zastępców na zjazd okręgowy
16. Informacje organizacyjne.
17. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej
      lub ekwiwalentu za niewykonanie tej pracy.
18. Przedstawienie projektów i zatwierdzenie budżetu oraz planu pracy koła na rok 2017.
19. Przyjęcie wniosku zarządu koła w sprawie odznaki "Senior Wędkarstwa".
20. Wolne wnioski.
21. Podjęcie uchwał.
22. Zakończenie zebrania.