Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2015 rok » Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy

 

Uwaga Członkowie
Koła PZW Tychy !      Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy odbędzie się w dniu 11.01.2015r. w auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach al. Bielska 100.
I termin - godz. 9:00
II termin - godz. 9:15

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW
Koła PZW Tychy - 11.01.2015


  1. Otwarcie zebrania przez prezesa Koła.
  2. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.
     - zaproszenie gości i przedstawicieli Koła do stołu prezydialnego.
     - uczczenie minutą ciszy zmarłych wędkarzy.
     - wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
  3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarzy zebrania.
  4. Przekazanie prowadzenia zebrania przewodniczącemu.
  5. Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad:
     - poddanie pod głosowanie porządku i regulaminu obrad
  6. Wybór komisji: Uchwał i Wniosków oraz Mandatowej
  7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz podjętych uchwał.
  8. Odczytanie sprawozdań władz i organów koła za rok 2013:
     - prezesa Koła z działalności Zarządu
     - komendanta SSR
     - przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
     - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  9. Przerwa.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Informacje organizacyjne: w tym na temat wysokości składek, porozumień, rejestracji
     połowów.
12. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków Koła obowiązku wniesienia pracy osobistej
     lub ekwiwalentu za nie wykonanie tej pracy.
13. Przedstawienie planu pracy Koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.
14. Zaakceptowanie wniosku Zarządu Koła w sprawie odznaki „ Senior Wędkarstwa”.
15. Wolne wnioski.
16. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji, zgłoszonych uchwał i wniosków
     i ich przegłosowanie.
17. Zamknięcie zebrania.