Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.


WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

13 stycznia 2013 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo--Wyborcze Koła
PZW Tychy. Pierwszy termin wyznaczony jest na godzinę 9:00, zaś drugi termin na 9:15.
Zgromadzenie odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach, al. Bielska 100.

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

1. Otwarcie zebrania.
2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia, zastępcy i sekretarzy zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad.
5. Wybór komisji:
   - mandatowej
   - wyborczej
   - skrutacyjnej
   - uchwał i wniosków
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania sprawozdawczego koła.
7. Sprawozdanie z działalności zarządu koła.
8. Sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego koła.
9. Sprawozdanie z działalności sądu koleżeńskiego.
10. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej koła i złożenie wniosku w sprawie
      absolutorium dla ustępującego zarządu koła.
11. Przerwa.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Wystąpienie zaproszonych gości.
14. Głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
      ustępującego zarządu koła.
15. Wybory:
   - ustalenie sposobu głosowania (tajne bądź jawne)
   - ustalenie składu liczbowego władz i organów koła
   - wybór prezesa koła i ogłoszenie wyników
   - wystąpienie wybranego prezesa
   - wybór władz i organów koła i ogłoszenie wyników
   - wybór delegatów i ich zastępców na zjazd okręgowy
16. Informacje organizacyjne.
17. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub
      ekwiwalentu za niewykonanie tej pracy.
18. Przedstawienie projektów i zatwierdzenie budżetu oraz planu pracy koła na rok 2013.
19. Przyjęcie wniosku zarządu koła w sprawie odznaki "Senior Wędkarstwa".
20. Wolne wnioski.
21. Podjęcie uchwał.
22. Zakończenie zebrania.

Wszystkich Członków Koła serdecznie zapraszamy.
Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW.

Autor: Zarząd Koła PZW nr 60 Tychy