Protokół z dnia 2013.01.13

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Walne zgromadzenia, uchwały 2013.01.13 » Protokół z dnia 2013.01.13

 

Tychy 2013.01.13

 

PROTOKÓŁ
z walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
koła PZW nr 60 w Tychach.

 

       Walne zebranie członków koła PZW Tychy odbyło się 13 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej 100 w Tychach. Zebranie wobec braku quorum w pierwszym terminie, rozpoczęto o godz. 9:15 w drugim terminie. Udział w nim wzięło 80 członków koła jak w załączonych do protokołu 6 listach obecności. Uczestnicy zebrania przy wejściu na salę obrad zapoznawali się z regulaminem i porządkiem obrad oraz otrzymali Informator Koła i mandat wyborczy. Kol. Edward Dąbrowski i Stefan Grzesica sprawdzali członkostwo przybyłych i wpisywali na lity obecności.

       Na wstępie prezes koła kol. Andrzej Depowski przywitał wszystkich zgromadzonych.

Do prezydium zebrania zaprosił przybyłych gości. w prezydium miejsca zajęli :
   Ryszard Polcyn - komendant Straży Miejskiej w Tychach;
   Marcin Staniczek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach;
   Czesław Skopek - członek koła przedstawiciel ZO PZW K-ce;
   Andrzej Depowski - ustępujący prezes Koła Tychy.

Symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków koła.

       Zgodnie z porządkiem zebrania wręczono odznaczenia PZW i wyróżnienia zasłużonym członkom koła.
   Honorową odznaką "Wzorowy Młodzieżowy Wędkarz" wyróżniono kadeta kol. Dawida Sękowskiego. Wyróżniono też zwycięzcę konkursu "Największa Ryba Paprocan" - kol. Grzegorza Prucnal, który za złowionego i wypuszczonego karpia 16 kg. otrzymał talon o wartości 200 zł i drobny upominek wędkarski.
   Za zaangażowanie i współpracę z zarządem koła prezes Andrzej Depowski odczytał treść a następnie przekazał pisemne podziękowania - Prezydentowi Miasta Tychy, komendantowi Policji w Tychach i Straży Miejskiej oraz dyr.: MOSiR i RPWiK.
Odznaką Senior Wędkarstwa wyróżniono - kol. Jacek Bromblik, Cieśluk Antoni, Kuszlik Czesław, Urbanowicz Zygmunt, Trocha Zygmunt.
Osobom, które zasłużyły się w długoletniej pracy na rzecz koła i Związku wręczono odznaczenia związkowe. Otrzymali je:
   Maksymilian Kalisz - Złota Odznaka PZW
   Stefan Grzesica - Złota Odznaka PZW
   Roman Gabzdyl - Złota Odznaka PZW
Odznaczenia PZW wręczali kol. Czesław Skopek i Andrzej Depowski.

       Na przewodniczącego obrad kol. A. Depowski zaproponował kol. Maksymiliana Kalisza. Wobec zgody zainteresowanego i przy braku innych kandydatur z sali, jednogłośnie zdecydowano, że kol. Maksymilian Kalisz poprowadzi zebranie. w tym samym trybie wybrano zastępcę przewodniczącego zebrania - jednogłośnie - kol. Czesława Skopka.
   Kol. Maksymilian Kalisz po upewnieniu się, że zebrani zapoznali się z regulaminem obrad przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Do porządku zebrania nikt nie wnosił uwag tak więc porządek jak i regulamin obrad jednogłośnie przyjęto do realizacji. Porządek zebrania jest załącznikiem do nin. protokołu.

       Na wniosek przewodniczącego, na sekretarzy zebrania jednogłośnie wybrano kol. Andrzeja Jasińskiego i Tadeusza Wieczorka.
   Zgodnie z porządkiem obrad powołano komisję mandatową w składzie - Sławomir Zbrzeski, Roman Gabzdyl i Jan Brzozowski a następnie wybrano komisję wyborczą, w której skład weszli kol. Antonina Batura, Kalikst Kołodziejczyk, Sławomir Pełka.
Powołano komisję skrutacyjną w składzie - Andrzej Cichocki, Tomasz Kowalczuk i Marek Seńczyszyn.
Do komisji uchwał i wniosków jednogłośnie wybrano kol. Władysław Godlewski, Grzegorz Karpuk i Henryk Marczykiewicz.
Protokoły wszystkich komisji oraz listy obecności są załącznikami do nin. protokołu.

       Rozpoczynając część sprawozdawczą przewodniczący zebrania kol. Kalisz zarządził odczytanie protokołu i uchwał z poprzedniego walnego zgromadzenia członków koła. Protokół odczytał kol. Andrzej Jasiński. Ponieważ nikt nie zgłaszał uwag do protokołu, na wniosek przewodniczącego zebrania protokół jednogłośnie przyjęto.
   Następnie kol. Andrzej Depowski złożył sprawozdanie z działalności zarządu koła. Swoje sprawozdanie uzupełniał informacjami szczegółowymi odnosząc się do realizacji planów pracy zarządu koła i uchwał za ub. rok.
Sprawozdania złożyli również komendant SSR koła kol. Sławomir Zbrzeski i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - kol. Kalikst Kołodziejczyk.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej koła odczytał jej przewodniczący kol. Władysław Godlewski. Swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła.
Po odczytaniu każdego sprawozdania przewodniczący stawiał osobny wniosek o jego przyjęcie. Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto. Jednogłośnie też uchwalono absolutorium dla ustępującego zarządu.

Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczący zebrania zarządził 15 min. przerwę.

       Po przerwie, mgr Marcin Staniczek - dyrektor MOSiR w Tychach przedstawił zebranym plany UM dot. dalszego zagospodarowania parku w Paprocanach i planowanych tam inwestycji związanych z poprawą jakości wody w jeziorze. Zapowiedział sukcesywne zagospodarowanie brzegów i dojazdów w okolice ośrodka ZREMB oraz pozyskiwania czystej wody do jeziora m.in. z odwiertów głębinowych.

   Zgodnie z porządkiem przewodniczący zebrania zapowiedział rozpoczęcie wyborów do władz i organów koła PZW nr 60 w Tychach.
Większością głosów ustalono, że głosowania będą jawne. Przyjęto wniosek kol. Grzegorza Karpuka o zwiększeniu składu osobowego sądu koleżeńskiego koła. Zebrani zdecydowali też o przyjęciu pisemnej kandydatury do zarządu koła kol. Romana Marczewskiego, przebywającego w szpitalu.
W ustalonym trybie zebrani uchwalili liczebność: zarządu koła - 15 osób, komisji rewizyjnej - 6 osób i sądu koleżeńskiego koła - 7 osób. w sprawie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd ustalono, że osoba z najmniejszą liczbą głosów będzie mieć status zastępcy delegata.
Przed rozpoczęciem wyborów komisja skrutacyjna ustaliła ilość osób uprawnionych do głosowania oraz bezwzględną większość wymaganą do wyboru kandydatów.
   Na prezesa koła komisja wyborcza zaproponowała kol. Andrzeja Depowskiego. Wobec braku kontrkandydatów przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego zgromadzeni jednogłośnie wybrali kol. Andrzeja Depowskiego na kolejną kadencję.
Po wyborze prezes Andrzej Depowski podziękował zebranym i zapowiedział podjęcie starań o reformy w PZW w tym zmiany organizacyjne i prace na rzecz zmian w Statucie PZW.
   Następnie realizując porządek zebrania przystąpiono do wyboru zarządu koła. Zebrani wybrali w jawnym głosowaniu, proponowany przez komisję wyborczą i uzupełniony kandydatami z sali, skład zarządu koła.
W tym samym trybie wybrano komisję rewizyjną koła oraz sąd koleżeński.
Z osobna przegłosowano każdego ze zgłoszonych kandydatów na okręgowy zjazd delegatów PZW. Zgodnie z przyjętym założeniem, że kandydat o najmniejszej ilość głosów będzie zastępcą delegata wybrano 3 delegatów i zastępcę delegata na zjazd Okręgu.

       Po zakończeniu wyborów prezes Andrzej Depowski przedstawił aktualne informacje dotyczące wysokości składek, porozumień Okręgu PZW K-ce i rejestracji połowów. Poinformował też o wysokości składek członkowskich.
Prezes koła przedstawił plan pracy Zarządu Koła i preliminarz na 2013 r. Założenia uzasadniał bieżącym komentarzem. Ponieważ nie zgłoszono do niego uwag, plan i preliminarz budżetowy drogą głosowania przyjęto uchwałą jednogłośnie. Plan pracy i preliminarz jest załącznikiem do nin. protokołu.
Na wniosek prezesa upoważniono zarząd koła do niezbędnych korekt preliminarza budżetowego koła co przyjęto stosowną uchwałą. Zebrani na wniosek prezesa Andrzeja Depowskiego uchwalili też, by zarząd w 2013 r. zorganizował obchody 60-lecia koła. Uczestnicy zebrania uchwałą przyjęli harmonogram imprez sportowych i regulamin konkursów "Największe Ryby Paprocan".
Zebrani, uchwałą upoważnili zarząd koła do wystąpienia do Zarządu Okręgu z wnioskiem o wyróżnienie członków z długoletnim, nieprzerwanym i nienagannym stażem, honorową odznaką "Senior Wędkarstwa".
   Na zebraniu przyjęto: propozycję kol. Tadeusza Wieczorka, by zwolnić z prac na rzecz koła osoby legitymujące się zaświadczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niesprawności fizycznej (dawniej pierwsza i druga grupa inwalidzka). Przyjęto też zaproponowane z sali zwolnienie osób powyżej 67 roku życia. Pozostałe ulgi i zwolnienia pozostawiono na dotychczasowych warunkach. Uchwałą, określono pracę na rzecz PZW w wymiarze 4 godzin lub jej ekwiwalent o wartości 25 zł.

   W toku zebrania przewodniczący zaproponował składanie wolnych wniosków.
Dyskusję rozpoczął kol. Sławomir Zbrzeski, który wypowiadał się nt. dostępności do brzegów jeziora Paprocany i wprowadzonych uchwałą ZO ograniczeń w połowach z wysp.
Kol. Grzegorz Prucnal, Artur Krokiewicz, Jan Kuskowski i Marek Gawin dyskutowali nt zmiany w zasadach wędkowania i stosowania większej ilości zanęt. Krytycznie odniesiono się do limitu połowów karpia, który choć uważany za szkodnika - w naszym okręgu objęty jest rocznym limitem ilościowym. w dyskusji ustalono i uchwalono, że w 2014 r. zorganizowane będą dodatkowe zawody gruntowe.
Kol. Jarosław Banak uzasadniał ograniczenie połowów ryb drapieżnych na jeziorze po zarybieniach. Ochrona młodych roczników ryb drapieżnych po zarybieniach jest konieczna gdyż ryby te intensywnie "biorą" i tym samym znaczna ich ilość jest kaleczona.
Część dyskusji poświęcono sprawom wędkarskiego sportu w kole. Skrytykowano kol. Henryka Marczykiewicza prowadzącego sekcję sportową koła, za upadek drużyny i złą politykę kadrową, która doprowadziła do odejścia z koła kilku reprezentacyjnych zawodników. Postulowano też o ustanowienie klasyfikacji Grand Prix koła pozwalającej wyłonić najlepszego wędkarza koła w danym roku, w poszczególnych dyscyplinach.
Kol. Marcin Musiał postulował o zwiększenie informacji dla członków koła za pomocą strony internetowej koła.

Biorący udział dyskusji, którzy składali propozycje uchwał czy wniosków podchodzili do stolika komisji uchwał i wniosków i dla ułatwienia jej pracy, precyzowali pisemnie treść swoich postulatów.
Prezydium zebrania - zaproszeni goście brali aktywny udział w dyskusji i wyjaśniali niektóre ze spornych spraw dotyczących zagospodarowania oraz porządku na terenie ośrodka w Paprocanach i w okolicach jeziora.

Kiedy przewodniczący zebraniu stwierdził wyczerpanie się tematów dyskusję zakończono i przystąpiono do głosowanie nad wnioskami.
Prowadzący zebranie poprosił przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie zredagowanych do przegłosowania wniosków. Wszystkie wnioski, które odczytywał przewodniczący komisji - kol. Władysław Godlewski, podlegały weryfikacji merytorycznej i z osobna poddawane były pod głosowanie.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków jest załącznikiem do nin. protokołu.

       Po zakończeniu głosowania wniosków do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Tychy, kol. Maksymilian Kalisz złożył wszystkim życzenia sukcesów wędkarskich, zawodowych i osobistych w 2013 roku i zakończył zebranie.

       Na tym zebranie zakończono.Protokółował :
Andrzej Jasiński
Tadeusz Wieczorek

Przewodniczący zebrania:
Maksymilian Kalisz