Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2017 rok

Aktualności - komunikaty » Archiwum » Archiwum 2017 » Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2017 rok

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy odbędzie się w dniu 14.01.2018 r. w auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach al. Bielska 100.

I termin – godz. 900

II termin – godz. 915

 

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW

Koła PZW Tychy – 14.01.2018

 

 

1. Otwarcie zebrania przez prezesa Koła.

2. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.

- zaproszenie gości i przedstawicieli Koła do stołu prezydialnego.

- uczczenie minutą ciszy zmarłych wędkarzy.

- wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarzy zebrania.

4. Przekazanie prowadzenia zebrania przewodniczącemu.

5. Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad:

- poddanie pod głosowanie porządku i regulaminu obrad

6. Wybór komisji: Uchwał i Wniosków oraz Mandatowej

7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz podjętych uchwał.

8. Odczytanie sprawozdań władz i organów koła za rok 2017:

- prezesa Koła z działalności Zarządu

- przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

9. Przerwa.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Informacje organizacyjne: w tym na temat wysokości składek, porozumień,

rejestracji połowów.

12. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków Koła obowiązku wniesienia pracy

osobistej lub ekwiwalentu za nie wykonanie tej pracy.

13. Przedstawienie planu pracy Koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.

14. Zaakceptowanie wniosku Zarządu Koła w sprawie odznaki „ Senior

Wędkarstwa”.

15. Wolne wnioski.

16. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji, zgłoszonych uchwał

i wniosków i ich przegłosowanie.

17. Zamknięcie zebrania.