Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2016 rok » Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy

 

Uwaga Członkowie
Koła PZW Tychy !Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy odbędzie się w dniu 10.01.2016r. w auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach al. Bielska 100.
I termin - godz. 900
II termin - godz. 915PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW
Koła PZW Tychy - 10.01.2016


  1. Otwarcie zebrania przez prezesa Koła.
  2. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.
      - zaproszenie gości i przedstawicieli Koła do stołu prezydialnego.
      - uczczenie minutą ciszy zmarłych wędkarzy.
      - wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
  3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarzy zebrania.
  4. Przekazanie prowadzenia zebrania przewodniczącemu.
  5. Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad:
      - poddanie pod głosowanie porządku i regulaminu obrad
  6. Wybór komisji: Uchwał i Wniosków oraz Mandatowej
  7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz podjętych uchwał.
  8. Odczytanie sprawozdań władz i organów koła za rok 2015:
      - prezesa Koła z działalności Zarządu
      - komendanta SSR
      - przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
      - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  9. Przerwa.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Informacje organizacyjne: w tym na temat wysokości składek, porozumień, rejestracji
      połowów.
12. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków Koła obowiązku wniesienia pracy osobistej
      lub ekwiwalentu za nie wykonanie tej pracy.
13. Przedstawienie planu pracy Koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.
14. Zaakceptowanie wniosku Zarządu Koła w sprawie odznaki " Senior Wędkarstwa".
15. Wolne wnioski.
16. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji, zgłoszonych uchwał i wniosków
      i ich przegłosowanie.
17. Zamknięcie zebrania.