Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2014 rok » Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy

Uwaga wędkarze !

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Tychy odbędzie się w dniu 12.01.2014r. w auli Zespołu Szkół nr 4 w Tychach al. Bielska 100.
I termin – godz. 900
II termin – godz. 915


PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW Koła PZW Tychy


 1.Otwarcie zebrania przez prezesa Koła.
 2.Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.
   - zaproszenie gości i przedstawicieli Koła do stołu prezydialnego.
   - uczczenie minutą ciszy zmarłych wędkarzy.
   - wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarzy zebrania.
 4.Przekazanie prowadzenia zebrania przewodniczącemu.
 5.Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad:
   - poddanie porządku obrad i regulaminu  pod głosowanie
 6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7.Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz  podjętych uchwał.
 8.Odczytanie sprawozdań władz i organów koła za rok 2013:
   - prezesa Koła z działalności Zarządu
   - komendanta SSR
   - przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
   - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej        
 9.Przerwa.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Informacje organizacyjne: w tym na temat wysokości składek, porozumień, rejestracji połowów.
12. Podjęcie uchwały o nałożeniu na członków Koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub ekwiwalentu za nie  wykonanie tej pracy.
13. Przedstawienie planu pracy Koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.
14.  Zaakceptowanie wniosku Zarządu Koła w sprawie odznaki „ Senior Wędkarstwa”.
15.  Wolne wnioski.
16.  Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji, zgłoszonych uchwał i wniosków i ich przegłosowanie.
17.  Zamknięcie zebrania.