Uchwały i Wnioski 2013.02.13

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Walne zgromadzenia, uchwały 2013.01.13 » Uchwały i Wnioski 2013.02.13

 

Tychy 2013.02.13

 

Uchwały i Wnioski
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków / Delegatów Koła Pzw Tychy.
nr 60 w dniu 13 stycznia 2103 r.        Na podstawie § 54 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 Walne Zgromadzenie Koła uchwala
co następuje:

§1

     1. Przyjąć proponowany porządek i regulamin obrad.
     2. Ustalić jawny tryb wyborów władz koła.
     3. Ustalić liczbę członków władz koła
         - zarząd - 15 osób,
         - komisja rewizyjna - 6 osób,
         - sąd koleżeński - 7 osób.
     4. Przyjąć sprawozdanie z działalności zarządu koła za rok 2012.
     5. Przyjąć sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności zarządu koła za rok 2012.
     6. Przyjąć sprawozdanie sądu koleżeńskiego i rzecznika dyscyplinarnego.
     7. Przyjąć sprawozdanie komendanta z działalności SSR koła za rok 2012.
     8. Udzielić absolutorium ustępującemu zarządowi koła.
     9. Wybrać kol. Andrzeja Depowskiego prezesem koła.
   10. Wybrać zarząd koła w składzie:
         1) - Antonina Batura
         2) - Edward Dąbrowski
         3) - Marek Gawin
         4) - Stefan Grzesica
         5) - Andrzej Jasiński
         6) - Maksymilian Kalisz
         7) - Roman Marczewski
         8) - Henryk Marczykiewicz
         9) - Ryszard Piestrzonek
         10) - Tadeusz Wieczorek
         11) - Sławomir Zbrzeski
         12) - Marek Seńczyszyn
         13) - Jacek Sarosiek
         14) - Marcin Musiał
     11. Wybrać komisję rewizyjną w składzie:
         1) - Władysław Godlewski
         2) - Grzegorz Karpuk
         3) - Bogusław Klaczak
         4) - Stanisław Marzec
         5) - Sławomir Pełka
         6) - Czesław Skopek
     12. Wybrać sąd koleżeński w składzie:
         1) - Tadeusz Drzewiecki
         2) - Jan Brzozowski
         3) - Roman Gabzdyl
         4) - Kazimierz Janulewicz
         5) - Kalikst Kołodziejczyk
         6) - Włodzimierz Opolski
         7) - Henryk Redzik
     13. Wybrać kol. Andrzej Depowski, Maksymilian Kalisz i Stefan Walter delegatami na Zjazd
         Okręgu PZW a kol. Czesław Skopek zastępcą delegata.
     14. Nałożyć na członków koła obowiązek wniesienia pracy osobistej na rzecz PZW
         w wysokości 4 godzin lub ekwiwalentu za nie wykonanie tej pracy: podstawowy 25.- zł,
         ulgowy dla młodzieży uczącej się w wieku 16÷24 lat - 10 zł. Zwolnić z pracy i wpłaty
         ekwiwalentu: osoby, które wykonały prace na rzecz PZW w roku 2012, członków
         uczestników, członków, którzy ukończyli 67 lat oraz inwalidów ze znacznym
         i umiarkowanym stopniem inwalidztwa i żołnierzy służby zasadniczej.
     15. Przyjąć preliminarz budżetowy koła oraz plan pracy zarządu na 2013 r.
     16. Upoważnić zarząd koła do wystąpienia o przyznanie odznaki "Senior Wędkarstwa".
     17. Zorganizować i przeprowadzić obchody 60-lecia koła Tychy.
     18. Upoważnić Zarząd Koła do niezbędnych, bieżących korekt preliminarza budżetowego.
     19. Przyjąć kalendarz imprez sportowych koła na rok 2013.
     20. Kontynuować konkursy "Największe Ryby Paprocan".
     21. Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków (delegatów) koła zobowiązuje
         zarząd kola do:
         - wystąpić do Zarządu Okręgu o cofnięcie uchwały o zakazie połowu ryb z wysp na
         zbiornikach lub jego modyfikację i przedstawienie szczegółowego wykazu wysp, z których
         połów ryb jest zabroniony,
         - wprowadzenia rocznej klasyfikacji Grand Prix koła uwzględniającą wyniki w zawodach
         wędkarskich w danym roku w poszczególnych dyscyplinach,
         - zorganizować dodatkowe zawody gruntowe w roku 2014,
         - opracować zasady ochrony ryb drapieżnych po zarybieniach.

§2

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący komisji Przewodniczący zebrania
Władysław Godlewski Maksymilian Kalisz